The Agenda

הנורחאל המרתש שדח סנלובמא
הצעומל יטנוואק סילנאפ תליהק
עיגהש ןושארה היה ,השנמ תירוזאה
עובשה תישארב עריאש עוגיפה תריזל
ץוליחב עייסל תנמ לע ,רוכרכ תמוצב
.םיעוצפה

ךשמה

2002 רבמבונב ,14 ג"סשת ולסכב 'ט ישימח םוי ,40 רפסמ ןויליג 3 ךרכ


םידוהי לש הריגה עונמל רשפא יא"
,הינמרגל םימעה רבח תונידממ
ייחל טעמ םתוא ברקל רשפא ךא
תחילש תרמוא ,"תידוהי הליהק
תנע ,הינמרגל תידוהיה תונכוסה
,תידוהיה תונכוסה ,ןכאו .למרכ-ןגכ
גואדל הלש תוביוחמה ןמ קלחכ
ברקל ידכ תלעופ ,םלועה לכב םידוהיל
,הינמרגב םידוהיה תא תודהיל
ירבוד םידוהיה תליהק תא רקיעב
ידכ ,םור ארויג ,תידוהיה .תיסורה
.חטשב םינותנה לע בורקמ דומעל
 
ךשמה


לארשיב םילייחה ןיב רשגה - "תשק"
םימעה רבחב םירוההו
ךשמה

Best viewed in Internet Explorer 5 at a resolution of 800X600 or greater